Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület - VásárosnaményRomán régió települései (Szatmár megye)

Aranyosmeggyes (Mediesu Aurit) 
Vámfalu (Vama) 
Avasfelsőfalu (Negresti Oas)
Máriavölgy (Valea Mariei)
Bikszád (Bixad)
Turc (Turt)
Halmi (Halmeu)
Túrterebes (Turulung)
Sárközújlak (Livada) 
Szatmárnémeti (Satu Mare)


Aranyosmeggyes (Mediesu Aurit)

Szatmárnémetitől a nagybányai útról (1C) Sárköz (Livada) után 5-6 km-re, Józsefházánál (Iojib) kell délkeleti irányba letérni a 7500 lakosú ebből 1200 főnyi magyar ajkú) Aranyosmeggyesre, amely a sok kis környékbeli falu községközpontja is. A kitérőre a Lónyai-kastély pusztulásában is szép romja csábít. A meggyesi uradalom és birtok a Báthoriaktól leányágon került Lónyai Zsigmond örökségébe, aki romjaiból is sejthető alakjára egy korábbi várkastélyból alakíttatta át. Szabályos négyszög alaprajzú, sarkain egy-egy olasz rendszerű bástyával. A hajdan kétemeletes kastély kaputornya háromemeletes, még kivehető fülkesorral. Az osztrák kézre került vár 1707-ben leégett. Wesselényi Ferenc váltja ki 1732-ben az akkor már kincstári uradalmat, és építteti újra. A 19. században még lakják a kastélyt. 1940-1944-ben restaurálták, de a háború végén visszavonuló csapatok fölgyújtották. Ma tető nélküli, de büszke rom. A szabadságharc környékbeli eseményeinek emlékét kőobeliszk örökíti meg. A község református templomában Wesselényi-sírbolt. A határában a korábban Batizig (nyugati irányban) szélesen elterülő, a 17. sz. végén Thököly Imre kurucainak rejtekül szolgáló Gombás-erdő kényelmes sétára érdemes hely.
Természeti értéke: Gombás-erdő
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Aranyosmeggyes

A település honlapja


Vámfalu (Vama)

Az avasi zománcos fazekaskerámia előállításának központja, Avasfelsőfalutól 4 km-re. A ma is élő hagyomány műtárgyi darabjait egy helyi múzeumházban lehet megtekinteni. A faluból az Égető-hegy alá tartó úton, a patakot követve 12 km a helyiek által kedvelt iszapos, kénes Büdössárfürdő. A faluból a jobbra tartó túri úton 4 km a Mária-völgyi (Valea Mariei) fogadó és kemping, környékén több ásványvízforrással.
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Vamfalu

A település honlapja


Avasfelsőfalu (Negresti Oas)

A hágótól 15 km-re, a Fenyér-hegy (1093 m), a Kerek-hegy (1241 m) és az Égető-hegy (865 m) övezte vulkáni katlan magas fenyvesi alatti dombok alján, tulajdonképpen a Túr víz-vidékének felső szegelletében, a Tálna, a Fehérvíz és a Túr patak összefolyásában fekszik az Avasság mai központja, a városi jellegű Avasfelsőfalu. 15 500 főnyi lakosságából 800 magyar anyanyelvű. Középkori jelentőségét a Szatmárba tartó Sóútja is növeli.
A Drágafiaktól, akik Máramaros és az Avasság kisnemesi településeinek is urai, részben hagyományőrző öröklés, részben adomány útján jut a Hunyadiak birtokába. 1633-ban, amikor Bethlen István, az elhunyt fejedelem öccse kapja adományul, már mezőváros.
1686-ban zsinatot is tartottak ott. Az Avasvidék néprajzi és történelmi múzeuma, a vásároshely élő élete a látnivalója. Racsáról (Raksa) 1964-ben a városba behoztak és újra felépítettek egy, a vidék építészetére jellemző múzeumházat, ami ugyancsak megtekinthető. Minden év szeptember 1-jén népünnepélyt rendeznek itt. 
Természeti értéke: Kányaházi-tó
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Avasfelsofalu

A település honlapja


Máriavölgy (Valea Mariei)

Szatmárnémetitől 44 kilométerre, Vámfalutól csupán 2,5 kilométerre található település. Festői környezetben elhelyezkedő lomblevelű erdővel körülzárt falu. Kis tó ékesíti ezt a települést, de mégsem erről, hanem szénsavas forrásairól vált híressé. A forrás nyomokban klór-, izotónikus-, savas anyagokat tartalmaz. Ásványi koncentrációja: 1200 mg%.


Bikszád (Bixad)

A hajdani híres fürdőtelepet tápláló ásványvízforrás jó ideje elapadt. Érdemes látvány a helybéli kolostor, amelynek ősét 1689-ben Károlyi Ézsajás trapezunti szerzetes apát alapította. A kuruci időkben felégették, majd ötven évvel később már a görög katolikus bazilita szerzetesek építik fel újra. 1948-ban Romániában betiltják a görög katolikus egyházat és a kolostorműködését. 1990-ben újra birtokba veszi az egyház, azóta Mária-ünnepeken (augusztus 15., szeptember 8.) búcsújáró hely.
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Bikszad

A település honlapja


Turc (Turt)

Turc nevét az oklevelek 1378-ban említették először Thwrch néven. Román lakosságú falu, melynek házai a hegyoldalon és a völgyben állnak. A falu környékén hajdan aranyat és ezüstöt is bányásztak. Turc híres volt szilvatermesztéséről is. Fényes Elek az 1800-as években írta a községről: "Turcz, oláh falu, Bereg-Ugocsa megyében, több hegyeken a völgyekben elszórva, 1614 görög katholikus lakossal, s a parochiával. Földje elég termékeny, bort termeszt, erdeje van; hajdan arany ezüst bányái is voltak... Utolsó postája Halmi". A település a trianoni békeszerződés előtt Bereg-Ugocsa vármegye területéhez tartozott. 


Halmi (Halmeu)

Halmi nevét az oklevelek 1216 és 1220 között már említették. 1217-ben Terra Holmi néven, majd 1218-ban a Váradi Regestrum oklevelében is említve volt neve. A Pallas nagy lexikona ezt írta a településről: "Kisközség Ugocsamegye tiszántúli járásában, 1891-ben 2051 magyar lakosa volt. A járási szolgabíró hiv. székhelye. Van járásbírósága, takarékpénztára, s kereskedelmi bankja, vasúti állomása, posta- és távíróhivatala, takarékpénztára." 
A település napjainkban gyümölcstermesztéséről híres, kiemelkedő az epertermesztése.

A település honlapja


Túrterebes (Turulung) 

"Az Alföld utolsó menedéke az Avas hegység kapuja. Itt helyezkedik el Túrterebes község a Túr folyó mentén. Pontosabban a Szatmári-sikság és az Avas hegység találkozási övezetében, terül el, 133 m tengerszint magasságban, Románia észak-nyugati részén. Három településből áll: Túrterebes, Túrterebesi Szôlôhegy és Kisterebes (Draguseni). A falu és a község bizonyos területei a Túrmenti Természetvédelmi Terület részét képezik.
Látnivalók: Perényi-kastély, református, római katolikus, görög katolikus templomok, Dónát kápolna, Nepomuki Szent János kápolna
Természeti értéke: Túrmenti Természetvédelmi Terület
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Turterebes

A település honlapja


Sárközújlak (Livada)

Nagyközség a Túrháton. 7000 főnyi lakosának kétharmada magyar ajkú. Építőanyag-ipara és korán alapított gőzmalma jelentette az urbánus jellegű élet szervezését, de legalább olyan vonzóan híresek voltak szőlőkertjei a környékbeli dombhajlatokon. Gépkocsiból is fényképezhető az 1760-ban kétemeletesre épített, de egy múlt század eleji tűzvész után csak egyemeletesnek meghagyott korábbi Vécsey-kastély. A faluban a szamosháti magyar népi építészet jellegzetességeit bemutató tájházat rendeztek be. A Sárközzel összeépült Újlak református templomának építését 1450-ben Bárthori Zsuzsanna támogatta. Mai alakját az épületen két alkalommal (1797 és 1900-ban) végzett restaurálás alakította ki.
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Sarkozujlak 


Szatmárnémeti (Satu Mare)

A történelmi Szatmár megye Romániához csatolt részének székhelye a Szamos-síkságra kihömpölygő Szamos partján. Törvényhatósági jogú város. Lakosságának (mintegy 131 000 fő) többsége román ajkú, 41%- a magyar és 2,8%-a német. Szamos-parti várát 1213-ban említik, vele átellenben, a Szamos túlsó partján épült ki később Németi. Későn, 1715-ben egyesültek Szatmárnémeti néven. A 14. századi oklevelek már városi kiváltságairól tanúskodnak. Evlija Cselebi, az 1661-es török büntető hadjárat szemtanú krónikása még rácsodálkozott Szatmár sok ostromot és gazdát kiálló várára is. II. Rákóczi Ferenc parancsára rombolták le a szatmári békekötés évében., 1711-ben. A 18-19. században kereskedelmi-vásári, illetve kézműipari központként a vidék jelentős urbánus településévé válik. A század végén a törvényszéket, majd a megye székhelyét is átveszi Nagykárolytól. Ma fontos vegy-, gép-, könnyűipari és művelődési központja Románia észak-nyugati határrégiójának.
Látnivalók: Főtér, neoklasszikus római katolikus templom, püspöki palota, Dacia Szálló épülete, tűzoltótorony, Fehér-ház, Csizmadiaszín épület, Megyeháza épülete, Ormos-ház, Igazságügyi palota épülete, református "láncos" templom, Kölcsey Ferenc szobra, Irgalmas rendiek zárdaépülete, Vécsey-palota - történelmi múzeum
Természeti értéke: Sárerdő
Bővebb információ: http://szatmarmegye.szatmar.ro/url/Szatmarnemeti

A település honlapja

Copyright:  minden jog fenntartva            Design:  Pozytron